top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Evenio Oy (Y-tunnus: 2136590–6)
Puolukkamäenpolku 4

02430 Masala

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Petra Vairimaa

Puolukkamäenpolku 4

02430 Masala

Puhelin: +358505600333
Sähköposti: petra.vairimaa@evenio.fi

 

REKISTERIN NIMI

Evenio Oy:n asiakasrekisteri

 

REKISTERÖIDYT

Henkilö on rekisteröitynyt Evenio Oy:n asiakkaaksi pyytäessään tarjousta, tai tehdessään varauksen. Verkkokaupassa ostoksia tehneiden asiakkaidemme tiedot tallentuvat verkkokaupan asiakasrekisteriin. Rekisterissä ovat myös sellaiset asiakkaamme, jotka ovat maksaneet laskulla.

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Evenio Oy:n palveluista kertominen, sekä asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Evenio Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Evenio Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Evenio Oy käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista siirretään yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Evenio Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseksi teknisten rajapintojen kautta.

Evenio Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä joko rekisterinhoitajalle tai Evenio Oy:n asiakaspalveluun (sähköpostitse petra.vairimaa@evenio.fi).

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

Asiakastiedot:
Tiedot asiakkaan pyytämistä tarjouksista sekä käsitellyistä tilauksista

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekistöityneellä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjausta ilmoittamalla siitä joko rekisterinhoitajalle tai Evenio Oy:n asiakaspalveluun (sähköpostitse petra.vairimaa@evenio.fi). Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään hänen pyynnöstään ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla kirjallisesti joko rekisterinhoitajalle tai Evenio Oy:n asiakaspalveluun (sähköpostitse petra.vairimaa@evenio.fi).

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

 

TIETOJEN LUOVUTUS:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Evenio Oy:n käytössä, paitsi Evenio Oy:n käyttäessä ulkopuolista palveluntarjoajaa yrityksen sähköposti- ja verkkosivupalveluiden tekniseen toteutukseen, kirjanpitoon ja verkkokaupan ylläpitoon. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Evenio Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Evenio Oy:n käyttämän palveluntarjoajan teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

Evenio Oy:n käyttämän pilvipalvelualustan / MS 365 Officen toteuttaja ja ylläpitäjä: Microsoft 365 ja Elisa Oyj
Evenio Oy:n käyttämä kirjanpitotoimisto: Nicemedia Oy
Evenio Oy:n käyttämän kirjanpito-ohjelmiston palveluntarjoaja: Procountor, Accountor Finago Oy
Evenio Oy:n verkkokaupan palveluntarjoaja: Wix.com Ltd.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT:

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain Evenion omat työntekijät. Lisäksi asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja yllä mainittujen palveluntarjoajien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA:

Säilytämme tarjouspyyntö- ja tilaustietoja sekä asiakaspalvelun yhteydessä kerättyjä tietoja 5 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin olet viimeisen kerran asioinut kanssamme. Säilytämme kaikki kirjanpitovelvoitteidemme noudattamiseksi tarpeelliset henkilötiedot 10 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin tiedot on kerätty.

 

ASIAKASREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti säilytetä manuaalisessa muodossa, mutta mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään Evenio Oy:n toimitiloissa suljetussa kaapissa. Asiakasrekisteri on tallennettu Evenio Oy:n omiin ja yllämainittujen palveluntarjoajien ylläpitämiin ATK-järjestelmiin. ATK-järjestelmät on suojattu salasanoin ja teknisin ratkaisuin.

 

MUUTOKSET TÄHÄN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Rekisteri- ja tietosuojaselostetta päivitetään aina tarpeen vaatiessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Ajantasainen tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuillamme www.evenio.fi. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.12.2022.

bottom of page