top of page
Yleiset varausehdot

Osallistumalla Evenio Oy:n (jäljempänä Evenio) ohjelmapalveluihin tai niihin liittyviin tuotteisiin tai palveluihin asiakas hyväksyy alla olevat ehdot. Evenion tarjoamat hinnat ja palvelut on kuvattu kunkin palvelun ohjelmakohtaisessa kuvauksessa erikseen. Liiketoimintakielet ovat suomi ja englanti, ellei toisin mainita. Asiakkaalla voi olla oma tulkki.

Hinnoittelu ja maksut

 

B2C (yksityiset asiakkaat, yleisökierrokset)

Asiakas varaa ja maksaa Evenion digitaalisten myyntikanavien kautta. Hinnat ja ehdot ovat voimassa kunkin palvelukuvauksen mukaisesti. Verkkovarauksessa maksun voi suorittaa käytettävissä olevilla maksutavoilla ja asiakaspalvelustamme varattaessa maksu suoritetaan luottokortilla tai laskulla. Palvelun hinta tulee maksaa varauksen yhteydessä.

B2B (yritykset, yhdistykset tai vastaavat)

Asiakas lähettää tarjouspyynnön Eveniolle. Evenio vastaa max. 24 tunnin sisällä arkipäivinä, EET-aikavyöhykkeessä. Tarjouksen voimassaoloaika on tyypillisesti 30 päivää, mutta se voi vaihdella tarjouksen sisällöstä riippuen. Ostotilaus katsotaan hyväksytyksi, kun molemmat osapuolet ovat vahvistaneet sen kirjallisesti. Kun tilaus on vahvistettu, sovittuun palveluun sovelletaan tarjouksessa mainittuja ehtoja. Evenion tarjouksessa ilmoittamat hinnat sisältävät arvonlisäveron soveltuvin osin. Evenio pidättää oikeuden muuttaa hintoja, mm. johtuen muutoksista joihin Evenio ei voi vaikuttaa mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen verot, polttoainehinnat jne.

Evenion yleinen maksuehto on 14 päivää. Jos tarjous sisältää kolmannen osapuolen palveluita, jotka poikkeavat Evenion maksuehdoista, niitä sovelletaan tarjouksen mukaisesti. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun maksu näkyy Evenion tilillä.

Muutokset

Mikäli asiakas pyytää muutoksia ostotilaukseen, ne tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen petra.vairimaa@evenio.fi Pyydetyt muutokset edellyttävät Evenion kirjallista hyväksyntää ja voivat johtaa muutoksiin hinnoittelussa. Evenio ottaa huomioon kaikki pyynnöt, jos ne lähetetään 48 tuntia ennen Palvelun alkamispäivää ja -aikaa. Evenio ei voi taata pyydettyjen muutosten saatavuutta. Evenio pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai aikatauluttaa sitä uudelleen tarvittaessa. Näistä sovitaan aina asiakkaan kanssa.

Peruutukset

Peruutuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen petra.vairimaa@evenio.fi. Pyydetyt peruutukset edellyttävät Evenion kirjallista hyväksyntää. Peruutuspäivä on päivä, jona Eveniolle on ilmoitettu peruutuksesta sähköpostitse. Mikäli Evenio joutuu perumaan vahvistetun tilauksen Force Majeure -syistä, eikä varattua palvelua voida siirtää tai muuttaa, hyvitetään 100 % varauksen kokonaissummasta. Nämä ehdot ovat voimassa, mikäli palvelukuvauksessa ei ole määritelty eroavia peruutusehtoja. Eveniolla on oikeus peruuttaa palvelu, mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi. Eveniolla on myös oikeus määrätä kunkin ryhmäpalvelun vähimmäisosallistujamäärä. Asiakkaalle on Evenion ilmoitettava peruutuksesta mahdollisimman pian.

Vastuu ja turvallisuus

 

Yhteystiedot 

Asiakas on velvollinen antamaan Evenio Oy:lle voimassa olevat yhteystiedot, jotta Evenio voi ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Asiakas vastaa Eveniolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Ohjeet

Asiakkaan on noudatettava Evenion antamia palvelun toteuttamista koskevia ohjeita ja määräyksiä. Mikäli verkkovarausprosessi keskeytyy tai asiakkaan edustaja ei jostain muusta syystä saa sähköistä vahvistusta maksullisesta palvelusta annettuun sähköpostiosoitteeseen, tulee asiakkaan olla Evenioon yhteydessä.

Vastuu

Evenio noudattaa palvelujensa aikana asianmukaisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä Suomessa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Evenio Oy on vastuuvakuutettu. Asiakas ymmärtää, että Evenion tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin saattaa liittyä riskejä asiakkaan terveydelle ja turvallisuudelle. Asiakas on vastuussa henkilökohtaisiin terveysongelmiinsa liittyvistä asioista. Asiakkaan tulee ilmoittaa järjestäjälle etukäteen mahdollisista terveyteen liittyvistä erityistarpeista. Evenio saattaa joutua pyytämään asiakasta allekirjoittamaan dokumentin, jossa hän vakuuttaa ymmärtävänsä Evenion palveluun tai palvelun tiettyihin toimintoihin kohdistuvat riskit. Raskaudesta ilmoittamatta jättäminen Eveniolle vapauttaa Evenion kaikesta vastuusta raskaana olevaa asiakasta kohtaan. Evenio ei ole vastuussa virheistä tai menetyksistä, jotka johtuvat asiakkaan tai asiakkaan edustajan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Mikäli asiakas jättää käyttämättä palvelua kokonaan tai osittain tai myöhästyy, ei asiakkaalla ole oikeutta korvaukseen kokonaan tai osittain käyttämättömästä palvelusta. Evenion vastuu tehdystä tilauksesta rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja mahdollisten ennakkoon maksettujen maksujen palauttamiseen.

Valitukset

Mikäli asiakas havaitsee palvelusopimuksessa virheen, tulee hänen ilmoittaa siitä Eveniolle ennen palvelun alkamista. Palvelun jälkeiset mahdolliset korvausvaatimukset tulee esittää kirjallisesti mahdollisimman pian palvelun päätyttyä.

Pätevyys

Jos jokin näiden ehtojen osa, ehto tai ehto katsotaan osittain tai kokonaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muiden ehtojen pätevyys tai täytäntöönpanokelpoisuus, osa näistä ehdoista ja loput näistä ehdoista pysyvät täysimääräisinä. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään laiminlyönnistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai osapuolen toiminnan kohtuuttomasta heikentymisestä, jotka johtuvat samankaltaisesta syystä (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta sairaus, pandemiat, sota, lakko, sää tai muut luonnonolosuhteet). Jos sopimuspuoli kohtaa ylivoimaisen esteen, sen on välittömästi ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti ja ilmoitettava toiselle osapuolelle täydellisesti ylivoimaisen esteen jatkumisesta ja kaikista asiaan liittyvistä olosuhteiden muutoksista tällaisen ylivoimaisen esteen jatkuessa. Ylivoimaisen esteen kohdatessa osapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin minimoidakseen ylivoimaisen esteen vaikutukset tämän sopimussuhteen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.

 

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tällaiseen vaatimukseen liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset. Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena.

 

 

Masala, 1.1.2023

 

Evenio Oy

Petra Vairimaa

toimitusjohtaja

bottom of page